Xét đạt chuẩn và bổ nhiệm GS, PGS năm 2022

 

 I. THÔNG TIN CHUNG

Theo yêu cầu của Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, hồ sơ và quá trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại cơ sở giáo dục đại học cần phải công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học.

 II. VĂN BẢN PHÁP QUY
TT QUYẾT ĐỊNH, CÔNG VĂN, THÔNG TƯ FILE NỘI DUNG
1 Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  Link file
2 Quyết định về việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước Nhiệm kỳ 2018-2023 Link file
3 Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của HĐGSNN, các HĐGS ngành, liên ngành và HĐGSCS Link file
4 Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐGSNN, các HĐGS ngành, liên ngành và HĐGSCS Link file
5 Công văn số 65/HĐGSNN ngày 08/4/2022 về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 Link file
6 Công văn số 82/HĐGSNN v/v thông báo bổ sung, cập nhật Phụ lục II, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg Link file
7 (Một số tài liệu đính kèm với công văn số 82) Link file

III.1. Danh sách ứng viên

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PGS - GS NĂM 2022

Tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

STT

Họ và tên

Ngày tháng

năm sinh 

Đăng ký chức danh

Ngành, Chuyên ngành

Nơi làm việc

Đăng ký hội đồng

 

01

 

Tạ Quỳnh Hoa

 

25/5/1975

 

PGS

Ngành Kiến trúc – Quy hoạch; chuyên ngành Thiết kế đô thị; quy hoạch vùng và đô thị

Trường ĐHXD HN, Khoa Kiến trúc & Quy hoạch, Bộ môn kiến trúc công nghệ

Xây dựng – Kiến trúc

 

02

 

Nguyễn Ngọc Tân

 

21/8/1987

 

PGS

Ngành Xây dựng; chuyên ngành Kỹ thuật  xây dựng

Trường ĐHXD HN, khoa XD DD&CN Bộ môn Thí nghiệm và kiểm định công trình

Xây dựng – Kiến trúc

III.2. Bản đăng ký

STT

Họ và tên

Bản đăng ký

Điện thoại

Email

01

Tạ Quỳnh Hoa

File đính kèm

0983280775

hoatq@huce.edu.vn

02

Nguyễn Ngọc Tân

File đính kèm

0942158768

tannn@huce.edu.vn

III.3. Hồ sơ ứng viên

01. Tạ Quỳnh Hoa

02. Nguyễn Ngọc Tân

1. Danh sách đề cử ứng viên hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Ngành, liên ngành

1

Nguyễn Việt Anh

GS.TS

Xây dựng – Kiến trúc

2 Đinh Quang Cường

PGS.TS

Xây dựng – Kiến trúc

3

Nguyễn Hoàng Giang

PGS.TS

Xây dựng – Kiến trúc

4

Phạm Duy Hòa

PGS.TS

Giao thông vận tải

5

Doãn Minh Khôi

GS.TS

Xây dựng – Kiến trúc

6

Trần Văn Liên

GS.TS

Cơ học

7

Nguyễn Ngọc Linh

PGS.TS

Xây dựng – Kiến trúc

8

Phan Quang Minh

GS.TS

Xây dựng – Kiến trúc

9

Trần Thị Việt Nga

PGS.TS

Xây dựng – Kiến trúc

10

Nguyễn Việt Phương

PGS.TS

Giao thông vận tải

11

Nguyễn Đình Thi

PGS.TS

Xây dựng - Kiến trúc

12

Trần Minh Tú

GS.TS

Cơ học

13

Nguyễn Văn Tuấn

PGS.TS

Xây dựng – Kiến trúc

14

Hoàng Tùng

PGS.TS

Giao thông vận tải

15

Phạm Thanh Tùng

PGS.TS

Xây dựng – Kiến trúc

2. Các quyết định

  • Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở (file đính kèm)
  • Quyết định bổ nhiệm các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở (file đính kèm)

3. Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 202: (file đính kèm)

4. Kết quả xét duyệt của hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022: (File đính kèm)

5. Kết quả xét duyệt của HĐGSNN năm 2022: THÔNG TIN ĐANG CẬP NHẬT