Phòng Quản lý Đào tạo

Giới thiệu chung: 

Phòng Quản lý đào tạo được thành lập theo Quyết định số 1031/QĐ-ĐHXDHN ngày 01 tháng 11 năm 2021 trên cơ sở sáp nhập các bộ phận đào tạo của Phòng Đào tạo và Khoa Đào tạo sau đại học. Phòng Quản lý đào tạo gồm có 21 cán bộ, trong đó một Trưởng phòng, ba Phó Trưởng phòng và 17 chuyên viên. Với đội ngũ cán bộ nhiệt huyết, nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý đào tạo, Phòng Quản lý đào tạo luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Chức năng

Phòng Quản lý đào tạo có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý công tác đào tạo đại học, sau đại học và phát triển các chương trình đào tạo của trường.

1. Tham mưu, phối hợp với với các đơn vị liên quan xây dựng chiến lược đào tạo của trường; chủ trì, phối hợp thực hiện kế hoạch phát triển công tác đào tạo.

2. Là đầu mối phối hợp các đơn vị trong và ngoài trường thực hiện công tác đào tạo của trường.

3. Xây dựng, hướng dẫn và giám sát thực hiện quy chế đào tạo, quy định tổ chức và quản lý đào tạo nhằm đảm bảo hệ thống đào tạo vận hành hiệu quả và tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật.

4. Quản lý và hướng dẫn quy hoạch, phát triển ngành và chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội theo chiến lược phát triển trường và tiếp cận các chuẩn mực quốc tế.

5. Lập và quản lý kế hoạch đào tạo, tối ưu hóa sử dụng đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất trong công tác đào tạo; quản lý và hỗ trợ người học đăng ký học tập, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên thực hiện chương trình đào tạo.

6. Thúc đẩy đổi mới phương pháp và công nghệ giáo dục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quá trình dạy và học theo hướng lấy người học làm trung tâm và tận dụng những tiến bộ công nghệ mới nhất.

7. Quản lý cơ sở dữ liệu và quá trình học tập của người học, quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ và phụ lục văn bằng.

8. Quản lý dữ liệu học phí và phối hợp triển khai công tác thu học phí.

9. Hỗ trợ các đơn vị xây dựng và triển khai các dự án hợp tác quốc tế và hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo.

10. Là cấp cơ sở quản lý toàn diện về nhân sự của phòng và là đầu mối đại diện cho cá nhân của phòng quan hệ với trường và các tổ chức thuộc trường. Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của phòng theo đúng quy định của trường.

11. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao phục vụ cho công tác của phòng.

12. Trưởng phòng Quản lý đào tạo được phép thừa lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu của trường trong phạm vi công tác được giao. Phó Trưởng phòng được ký thừa lệnh Hiệu trưởng những văn bản do trưởng phòng uỷ quyền.”.

Đội ngũ cán bộ Phòng gồm 21 cán bộ

Lãnh đạo phòng:

- PGS. TS. Nguyễn Bình Hà - Trưởng phòng

- ThS. Phạm Ngọc Chính - Phó Trưởng phòng

- PGS. TS Nguyễn Hùng Phong – Phó Trưởng phòng

- ThS. Phạm Hữu Tùng – Phó trưởng phòng

Phân công nhiệm vụ

STT

Họ và Tên

Mảng công việc phụ trách

1

Trưởng Phòng

PGS.TS. Nguyễn Bình Hà

Phụ trách chung;

Trực tiếp phụ trách: xây dựng chiến lược đào tạo của Trường, quy chế đào tạo, quy định tổ chức và quản lý đào tạo; quy hoạch, phát triển ngành và chương trình đào tạo; Văn bằng, chứng chỉ, Tốt nghiệp, kế hoạch, tài chính, Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (từ bảo vệ cấp Cơ sở); công tác tổ chức của phòng;

2

Phó Trưởng Phòng

ThS. Phạm Ngọc Chính

Phụ trách đào tạo hệ vừa học vừa làm, liên thông, văn bằng 2; Hợp tác với doanh nghiệp; Xây dựng quy chế, quy định; quản lý tài sản của phòng; công tác nội chính;

Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.
3

Phó Trưởng Phòng

PGS.TS Nguyễn Hùng Phong

Phụ trách đào tạo tiến sĩ (trước cấp cơ sở); Công tác mở ngành, xây dựng chương trình đào tạo, giáo án, giáo trình, sách tham khảo; triển khai các dự án quốc tế; Đổi mới phương pháp và công nghệ giáo dục.

Phần mềm Sau đại học.

Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

4

Phó Trưởng Phòng

ThS. Phạm Hữu Tùng

Phụ trách đào tạo đại học bao gồm các công việc: Xây dựng kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu; Quản lý dữ liệu học phí và phối hợp triển khai công tác thu học phí đại học; Quản lý cơ sở dữ liệu và quá trình học tập của người học; Xét tốt nghiệp, Đăng ký môn học, Học bổng, khối lượng giảng dạy; Hệ thống thông tin, phần mềm QLĐT;

Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

5

Lê Thu Hằng

Đào tạo đại học các ngành/chuyên ngành của Khoa Xây dựng, khoa Công trình Biển, khoa công trình thủy.

In thông báo giảng dạy cho các bộ môn

Xây dựng kế hoạch giảng dạy năm học và học kỳ

Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

6

Lê Thị Hoa

Đào tạo đại học các ngành/chuyên ngành của: Khoa Cầu đường, Khoa Cơ khí Xây dựng, Khối anh ngữ, pháp ngữ khoa Xây dựng

Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

7

Trần Văn Hải

Đào tạo đại học các ngành/chuyên ngành của: Khoa Kiến trúc, Ban KS CLC;

Tính toán khối lượng giảng dạy chính quy toàn trường

Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

8

Phan Thị Lê

Đào tạo đại học các ngành/chuyên ngành của: Khoa Môi trường, Công nghệ thông tin;

Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

9

Bùi Thu Thủy

Đào tạo đại học các ngành/chuyên ngành của: Khoa Kinh tế và QLXD.

Sổ tay sinh viên

Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

10

Nguyễn Tuấn Anh

Bố trí phòng học giảng đường; Bố trí lịch thi các môn học

Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

11

Nguyễn Thúy Hà

Đào tạo đại học các ngành/chuyên ngành của: Khoa Vật liệu;

Bố trí phòng học giảng đường cho các lớp phát sinh;

Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

12

Hoàng Văn Vang

Hệ thống phần mềm quản lý đào tạo; Giải quyết và khắc phục sự cố mạng thuộc hệ thống đào tạo; Tham gia công tác cấp chứng chỉ, thể chất, quốc phòng.

Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

13

Nguyễn Lã Trúc Quỳnh

Công tác thi đánh giá trình độ và miễn học tiếng Anh; Thư ký xây dựng ngành và chương trình đào tạo.

Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.
14

Trương Thị Linh

Tiếp nhận bản cứng phiếu điểm; Văn phòng phẩm của phòng; Soạn thảo quyết định thành lập hội đồng tốt nghiệp, thực tập của sinh viên đại học chính quy; Hợp đồng viết giáo trình, tài liệu; Cấp phát chứng chỉ thể chất, quốc phòng.

Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.
15

Nguyễn Phương Anh

Phụ trách công tác tiếp sinh viên; Quản lý công tác hành chính, văn bản, hồ sơ của phòng;

Các công việc khác do Trưởng phòng phân công,
16

Nguyễn Anh Vân

 

Phụ trách công tác xét tốt nghiệp, cấp và quản lý văn bằng tốt nghiệp.

Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

17

Đặng Chung Anh

Phụ trách công tác đào tạo các lớp VLVH, liên thông;

Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

18

Nguyễn Thị Tuyết

Đào tạo thạc sĩ các ngành/chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng (Kết cấu Công trình; Quản lý Công trình); Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu hầm, Xây dựng đường ô tô & Đường thành phố); Địa kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình thủy; Kỹ thuật môi trường; Kỹ thuật vật liệu; Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Cấp thoát nước; Quản lý hạ tầng kỹ thuật); Kỹ thuật xây dựng công trình biển;    
Quản lý cấp bằng thạc sĩ;
Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

19

Bùi Bảo Vân

Đào tạo và quản lý cấp bằng tiến sĩ;

Các công việc khác do Trưởng phòng phân công;

20

Trương Diễm My

Đào tạo thạc sĩ các ngành/chuyên ngành Kiến trúc (Kiến trúc; Quản lý và phát triển không gian đô thị);

Công tác đào tạo ngắn hạn;

Quản lý website và hệ thống cơ sở dữ liệu bộ phận Sau đại học.

Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

21

Nguyễn Thị Hương

Đào tạo thạc sĩ các ngành/chuyên ngành Quản lý xây dựng (Kinh tế Xây dựng, Quản lý dự án Xây dựng, Quản lý đô thị), các lớp học bổ sung, chuyển đổi kiến thức;

Kế hoạch đào tạo chung bậc thạc sĩ;

Quản lý số liệu đào tạo và cấp bằng thạc sĩ;

Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

  • Phòng Quản lý đào tạo - P.201 nhà A1, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 38691300

  • Email: daotao@huce.edu.vn