Cập nhật kết quả kê khai công bố quốc tế, sở hữu trí tuệ năm 2023

 

Nguồn: Phòng Khoa học & Công nghệ