TCCB: 371/TB-ĐHXDHN Đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Thông báo số: 371/TB-ĐHXDHN ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội về việc đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên hoặc chuyên viên chính.

n