Quyết định thu học phí năm học 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội ban hành Quyết định số: 960/QĐ-ĐHXDHN ngày 21/6/2024 Quy định về mức thu học phí các chương trình đào tạo năm học 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027.