Lễ kỷ niệm 65 năm đào tạo, 55 năm thành lập (1956-1966-2021), công bố Quyết định đổi tên trường và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

3420

Thông tin chi tiết về sự kiện, quý vị có thể xem tại bài viết đưa tin: https://huce.edu.vn/le-ky-niem-65-nam-dao-tao-55-nam-thanh-lap-truong-cong-bo-quyet-dinh-doi-ten-truong-va-don-nhan-co-thi-dua-cua-chinh-phu

Bắt đầu: 00:01 19/11/2021  (GMT + 07)
Kết thúc: 23:59 19/11/2021  (GMT + 07)
Địa điểm: Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội