Khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng đào tạo trước khi tốt nghiệp đợt tháng 11/2023

Thực hiện theo Quyết định số 1432/QĐ-ĐHXDHN-KTĐB ngày 30/10/2023 về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng đào tạo trước khi tốt nghiệp đợt tháng 11/2023. Phòng KTĐB thông báo tới các sinh viên thuộc đối tượng khảo sát thực hiện theo kế hoạch.

Thông tin và hướng dẫn chi tiết xem tại file đính kèm.