Đại hội đại biểu Công đoàn Trường đại học Xây Dựng khóa XXIV nhiệm kì 2017 - 2020

3749

Đại hội đại biểu Công đoàn Trường đại học Xây Dựng khóa XXIV nhiệm kì  2017 - 2020

Bắt đầu: 08:00 21/09/2017  (GMT + 07)
Kết thúc: 10:30 21/09/2017  (GMT + 07)
Địa điểm: Đại học Xây Dựng Hà Nội