Mô hình và quy mô đào tạo

Hiện nay, trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức đào tạo ở cả hai bậc, đại học và sau đại học

Với bậc đại học (cấp bằng Cử nhân, Kỹ sư, Kiến trúc sư), với quy mô đào tạo khoảng 20.000 sinh viên, gồm hai hình thức chính quy và vừa học vừa làm, trong đó:

  • Hệ chính quy: 47 ngành/chuyên ngành ở trình độ đại học, thời gian đào tạo: Bậc cử nhân là 4 năm; Bậc kỹ sư/kiến trúc sư là 5,5÷6 năm. Ngoài ra, Trường đào tạo chương trình tích hợp cử nhân-kỹ sư/kiến trúc sư hoặc cử nhân-thạc sĩ cho cùng một ngành/chuyên ngành, với thời gian đào tạo 5÷5,5 năm.
    • Hệ chính quy bằng 2: Gồm 10 ngành, thời gian đào tạo 1,5-2 năm, tập trung;
    • Hệ chính quy liên thông: Gồm 10 ngành, thời gian đào tạo 1,5-2 năm, tập trung.

Với bậc sau đại học: 19 ngành/chuyên ngành trình độ sau đại học (thạc sĩ và tiến sĩ).

Bên cạnh đó, trường còn tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn (cấp chứng chỉ) nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức với các chuyên đề xuất phát từ yêu cầu thực tiễn như Giám sát thi công xây dựng công trình, Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Đấu thầu xây dựng, Bất động sản, Các lớp nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho Kỹ sư mới ra trường ...